May you be like the bright moon, shining pure and clear upon the universe; like a clear spring, flowing endlessly in the heart.
|

Lantern Festival Blessings

🏮🌕✨
May you be like the bright moon, shining pure and clear upon the universe; like a clear spring, flowing endlessly in the heart. As time passes, may blessings and longevity align with heaven, laughing at the changes of the world and enjoying the prosperity of life.
//
愿君如明月,皎洁照乾坤;似清泉,长流不息心。岁月悠悠,福寿与天齐,笑看风云变幻,乐享世间繁华。
Yuàn jūn rú míngyuè, jiǎojié zhào qiánkūn; shì qīngquán, cháng liú bù xī xīn. Suìyuè yōuyōu, fúshòu yǔ tiān qí, xiào kàn fēngyún biànhuàn, lè xiǎng shìjiān fánhuá.
//
Nguyện quân như minh nguyệt, hiểu khiết chiếu càn khôn; tự thanh tuyền, trường lưu bất tức tâm. Tuế nguyệt du du, phúc thọ dữ thiên tề, tiếu khán phong vân biến huyễn, nhạc hưởng thế gian phồn hoa.
//
Mong người như trăng sáng, tinh khiết soi sáng trời đất; giống như suối trong, luôn chảy mãi trong tim. Thời gian trôi qua êm đềm, hạnh phúc và tuổi thọ bằng trời, cười nhìn gió mây biến đổi, vui hưởng phồn hoa thế gian.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *