|

Self Respect

🙅‍♂️🚮
I’m not a person who likes to compete, because I always feel that all the things that can be taken away by people are rubbish.
//
我不是一个喜欢争抢的人 因为我一直觉得 能被人抢走的 都是垃圾。
Wǒ bùshì yīgè xǐhuān zhēng qiǎng de rén yīnwèi wǒ yīzhí juédé néng bèi rén qiǎng zǒu de dōu shì lèsè.
//
Ngã bất thị nhất cá hỉ hoan tranh thưởng đích nhân nhân vi ngã nhất trực giác đắc năng bị nhân thưởng tẩu đích đô thị lạp ngập.
//
Tôi không phải là người thích tranh giành vì tôi luôn cảm thấy rằng tất cả những gì có thể giành giật được đều là rác rưởi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *