|

Cheating

💔😞
Cheating is the worst love ending I’ve ever seen. If you don’t love no more, you can choose to leave, instead of waiting for a new spare tire to appear, a new relationship has developed, and then throw the old love away. When we are in love, we are generous; why should they leave each other with nausea when we break up?
//
出轨是我见过最烂的恋爱结局。不爱了可以选择离开,而不是等到新的备胎出现,新的一段关系都发展好了,再把旧爱甩开。大家恋爱的时候大大方方,分手的时候何必给对方留下一地鸡毛的恶心。 ​
Chūguǐ shì wǒ jiànguò zuì làn de liàn’ài jiéjú. Bù àile kěyǐ xuǎnzé líkāi, ér bùshì děngdào xīn de bèi tāi chūxiàn, xīn de yīduàn guānxì dōu fāzhǎn hǎole, zài bǎ jiù ài shuǎi kāi. Dàjiā liàn’ài de shíhòu dàdà fāng fāng, fēnshǒu de shíhòu hébì gěi duìfāng liú xià yī dì jīmáo de ěxīn. ​​
//
Xuất quỹ thị ngã kiến quá tối lạn đích luyến ái kết cục. bất ái liễu khả dĩ tuyển trạch ly khai, nhi bất thị đẳng đáo tân đích bị thai xuất hiện, tân đích nhất đoạn quan hệ đô phát triển hảo liễu, tái bả cựu ái súy khai. Đại gia luyến ái đích thì hậu đại đại phương phương, phân thủ đích thì hậu hà tất cấp đối phương lưu hạ nhất địa kê mao đích ác tâm. ​​​
//
Ngoại tình là cách kết thúc mối quan hệ tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Nếu không còn yêu nữa, bạn có thể lựa chọn ra đi, thay vì chờ đợi một chiếc lốp dự phòng mới xuất hiện, mối quan hệ mới phát triển tốt rồi lại vứt bỏ tình cũ. Khi yêu ai cũng rộng lượng, hào phóng, cớ sao khi chia tay lại để lại cho người kia sự buồn nôn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *