|

Work Ethic

💪👷‍♂️🛠️
“Not wanting to go to work” and “not wanting to go to work but still going” are common aspects of life. While it may seem like there are other choices, there’s only one “right” answer – keep going and working hard, my fellow workers!
//
“不想上班”和“不想上班但还是上了”是生活的常态。看似有其它选择,但“正确”答案就只有一个,加油吧打工人。
“Bùxiǎng shàngbān” hé “bùxiǎng shàngbān dàn háishì shàngle” shì shēnghuó de chángtài. Kàn shì yǒu qítā xuǎnzé, dàn “zhèngquè” dá’àn jiù zhǐyǒu yīgè, jiāyóu ba dǎgōng rén.
//
“Bất tưởng thượng ban” hòa “bất tưởng thượng ban đãn hoàn thị thượng liễu” thị sinh hoạt đích thường thái. Khán tự hữu kỳ tha tuyển trạch, đãn “chính xác” đáp án tựu chích hữu nhất cá, gia du ba đả công nhân.
//
“Không muốn đi làm” và “Không muốn đi làm nhưng vẫn đi” là trạng thái bình thường trong cuộc sống. Dường như có nhiều lựa chọn khác, nhưng chỉ có một “đáp án đúng”, hãy cố gắng lên, những người làm công!

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *