|

Self Focus

😊🤝👀
I agree with Camus’s words: “If we want to be happy, we must not pay too much attention to others.”
//
认同加缪的一句话:“想要快乐,我们一定不能太关注别人。” ​​​
Rèntóng jiā móu de yījù huà: “Xiǎng yào kuàilè, wǒmen yīdìng bùnéng tài guānzhù biérén.”
//
Nhận đồng gia mâu đích nhất cú thoại: “Tưởng yếu khoái nhạc, ngã môn nhất định bất năng thái quan chú biệt nhân.” ​​​
//
Tôi đồng ý với câu nói của Camus: “Muốn hạnh phúc, chúng ta không được để ý quá nhiều đến người khác.”

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *