|

Self Confidence

🌱✨⏳
Stay confident without being arrogant, stay calm without being hurried, and don’t let external standards define you. Grow at your own pace with grace.
//
不卑不亢,不慌不忙,不被外界的标准裏挟,以合适的节奏自在生长。 ​​​
Bùbēibùkàng, bù huāng bù máng, bù bèi wàijiè de biāozhǔn lǐ xié, yǐ héshì de jiézòu zìzài shēngzhǎng. ​​​
//
Bất ti bất kháng, bất hoảng bất mang, bất bị ngoại giới đích tiêu chuẩn lý hiệp, dĩ hợp thích đích tiết tấu tự tại sinh trường. ​​​
//
Không kiêu ngạo không siểm nịnh, không hoang mang không vội vàng, không bị các tiêu chuẩn bên ngoài áp đặt, phát triển tự do với tiết tấu phù hợp.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *