|

Self Care

😊☀️💗
Life is very good, the sun is very good, I am also very good; whether you are good or not has nothing to do with me.
//
生活很好,阳光很好,我亦很好,而你好不好与我无关。
Shēnghuó hěn hǎo, yángguāng hěn hǎo, wǒ yì hěn hǎo, ér nǐ hǎobù hǎo yǔ wǒ wúguān.
//
Sinh hoạt ngận hảo, dương quang ngận hảo, ngã diệc ngận hảo, nhi nhĩ hảo bất hảo dữ ngã vô quan.
//
Cuộc sống rất tốt, ánh nắng rất tốt, và tôi cũng rất tốt, mà bạn có tốt hay không không liên quan gì đến tôi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *