|

Inner Voice

🤫🔇
When you occasionally find that your language becomes weak, you might as well be quiet and let silence speak for you.
//
当你偶尔发现语言变得无力时,不妨安静下来,让缄默沉静替你发声。
Dāng nǐ ǒu’ěr fāxiàn yǔyán biàn dé wúlì shí, bùfáng ānjìng xiàlái, ràng jiānmò chénjìng tì nǐ fāshēng.
//
Đương nhĩ ngẫu nhĩ phát hiện ngữ ngôn biến đắc vô lực thì, bất phương an tĩnh hạ lai, nhượng giam mặc trầm tĩnh thế nhĩ phát thanh.
//
Khi bạn ngẫu nhiên phát hiện ngôn ngữ trở nên bất lực lúc, không ngại an tĩnh lại, để sự trầm tĩnh thay bạn phát ra tiếng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *