|

Perspective

🤔📚🌟
I gradually replaced the thought of “why does this kind of thing happen to me” with “what is this trying to teach me,” and then I found that everything around me changed.
//
我渐渐把“这种事为什么要发生在我身上”的想法替换成了“这种事想教会我什么”,然后发现身边的一切都改变了。 ​​​
Wǒ jiànjiàn bǎ “zhè zhǒng shì wèishéme yào fāshēng zài wǒ shēnshang” de xiǎngfǎ tìhuàn chéngle “zhè zhǒng shì xiǎng jiàohuì wǒ shénme”, ránhòu fāxiàn shēnbiān de yīqiè dōu gǎibiànle. ​​​
//
Ngã tiệm tiệm bả “giá chủng sự vi thập yêu yếu phát sinh tại ngã thân thượng” đích tưởng pháp thế hoán thành liễu “giá chủng sự tưởng giáo hội ngã thập yêu”, nhiên hậu phát hiện thân biên đích nhất thiết đô cải biến liễu. ​​​
//
Tôi dần dần thay thế suy nghĩ “tại sao điều này lại xảy ra với tôi” bằng “điều này đang cố gắng dạy tôi điều gì” và thấy rằng mọi thứ xung quanh tôi đã thay đổi. ​​​

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *