When people are truly busy, they don't have time for complicated emotions; it's when they are too idle that they start to take trivial matters seriously.
|

Stay Productive

🕰️📚💪
When people are truly busy, they don’t have time for complicated emotions; it’s when they are too idle that they start to take trivial matters seriously. — Og Mandino, “The Scroll Marked”
//
人真的忙起来,根本没有太多复杂情绪;人太闲,才会把鸡毛蒜皮当回事。 —— 奥格·曼狄诺《羊皮卷》 ​​​
Rén zhēn de máng qǐlái, gēnběn méiyǒu tài duō fùzá qíngxù; rén tài xián, cái huì bǎ jīmáosuànpí dāng huí shì. —— Ào gé·màn dí nuò “yángpí juǎn” ​​​
//
Nhân chân đích mang khởi lai, căn bản một hữu thái đa phục tạp tình tự; nhân thái nhàn, tài hội bả kê mao toán bì đương hồi sự. —— Áo cách · Mạn địch nặc 《 Dương bì quyển 》 ​​​
//
Khi con người thực sự bận rộn, họ không có nhiều cảm xúc phức tạp; khi con người quá nhàn rỗi, họ sẽ coi trọng những việc nhỏ nhặt. — Og Mandino, “Cuộn giấy da cổ”​​​

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *