Something more important than ability is character, is morality. Those with morality will have blessings, so Buddhism teaches us to cultivate both blessings and wisdom.
|

Buddhism

🌟🙏📜
Something more important than ability is character, is morality. Those with morality will have blessings, so Buddhism teaches us to cultivate both blessings and wisdom.
//
有一样东西比能力重要,就是人品,就是道德,有道德的人才会有福分,所以佛法让我们福慧双修。 ​ ​​​
Yǒu yīyàng dōngxī bǐ nénglì zhòngyào, jiùshì rén pǐn, jiùshì dàodé, yǒu dàodé de réncái huì yǒufú fen, suǒyǐ fófǎ ràng wǒmen fú huì shuāngxiū. ​ ​​​
//
Hữu nhất dạng đông tây bỉ năng lực trọng yếu, tựu thị nhân phẩm, tựu thị đạo đức, hữu đạo đức đích nhân tài hội hữu phúc phân, sở dĩ Phật pháp nhượng ngã môn phúc tuệ song tu. ​ ​​​
//
Có một điều quan trọng hơn kỹ năng, đó là phẩm chất và đạo đức. Những người có đạo đức sẽ có phúc đức, vì vậy Phật pháp khuyến khích chúng ta cùng rèn luyện phúc đức và trí tuệ.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *