|

Wishes For All

📚💼💪
I hope everyone who sees this: pass every exam, get a promotion and a salary increase, become thinner and more beautiful, not single any more, be healthy, and get everything you want.
//
希望看到的大家:逢考必过、升职加薪、变瘦变美、成功脱单、身体健康、心想事成。
Xīwàng kàn dào de dàjiā: féng kǎo bìguò, shēng zhí jiā xīn, biàn shòu biàn měi, chénggōng tuō dān, shēntǐ jiànkāng, xīn xiǎng shì chéng.
//
Hi vọng khán đáo đích đại gia: phùng khảo tất quá, thăng chức gia tân, biến sấu biến mỹ, thành công thoát đan, thân thể kiện khang, tâm tưởng sự thành.
//
Hy vọng những ai thấy bài này: thi đâu đậu đó, thăng chức tăng lương, vừa gầy vừa đẹp, thoát ế thành công, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *