|

Empty Heart Space

😌🌌🧘‍♂️
The so-called calmness is to reserve a certain degree of emptiness in the heart, no matter what kind of surprise or bitterness can not be filled.
//
所谓淡定,就是在内心预留一定程度的空旷感,无论遇见怎样的惊喜或是苦涩都无法将其填满。
Suǒwèi dàndìng, jiùshì zài nèixīn yù liú yīdìng chéngdù de kōngkuàng gǎn, wúlùn yùjiàn zěnyàng de jīngxǐ huò shì kǔsè dōu wúfǎ jiāng qí tián mǎn.
//
Sở vị đạm định, tựu thị tại nội tâm dự lưu nhất định trình độ đích không khoáng cảm, vô luận ngộ kiến chẩm dạng đích kinh hỉ hoặc thị khổ sáp đô vô pháp tương kỳ điền mãn.
//
Cái gọi là bình tĩnh chính là để dành một khoảng trống nhất định trong lòng, dù có gặp phải bất ngờ hay cay đắng nào cũng không thể lấp đầy.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *