| |

Time Machine

✈️⏳💕
There are people who you can meet by taking a plane, and there are people who you need a time machine to meet.
//
有的人坐飞机就能见面,有的人需要坐时光机才能相见。
Yǒu de rén zuò fēijī jiù néng jiànmiàn, yǒu de rén xūyào zuò shíguāng jī cáinéng xiāng jiàn.
//
Hữu đích nhân tọa phi cơ tựu năng kiến diện, hữu đích nhân nhu yếu tọa thì quang cơ tài năng tương kiến.
//
Có những người nếu bạn muốn gặp thì chỉ đơn giản là đặt vé máy bay là có thể gặp, nhưng cũng có một vài người muốn gặp lại chỉ có thể nhờ vào cỗ máy thời gian.

P.s.: Picture taken in Haining, Jiaxing, Zhejiang, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *