|

Balanced Life

🌟😌🤝
Be a kind person, then with enough selfishness and proper indifference, life will be much easier. ​​​
//
做个大致善良的人,然后有适可而止的自私,和恰到好处的漠不关心,生活会轻松很多。 ​​​
Zuò gè dàzhì shànliáng de rén, ránhòu yǒu shìkě’érzhǐ de zìsī, hé qià dào hǎo chǔ de mòbùguānxīn, shēnghuó huì qīngsōng hěnduō. ​​​
//
Tố cá đại trí thiện lương đích nhân, nhiên hậu hữu thích khả nhi chỉ đích tự tư, hòa kháp đáo hảo xử đích mạc bất quan tâm, sinh hoạt hội khinh tùng ngận đa. ​​​
//
Làm một người tử tế, có đủ ích kỷ, và mức độ thờ ơ phù hợp, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *