If your love's not mine, I'll not implore. Agarwood rare, yet other woods in store.
|

Rare Find

🌿🌸💔
If your love’s not mine, I’ll not implore. Agarwood rare, yet other woods in store.
//
不爱,我不需要。沉香难得,红树不少。
Bù ài, wǒ bù xūyào. Chénxiāng nándé, hóng shù bù shǎo.
//
Bất ái, ngã bất nhu yếu. Trầm hương nan đắc, hồng thụ bất thiếu.
//
Không thương, em hổng có cần. Trầm hương khó kiếm, đước bần thiếu chi.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *