Suffer Hardship

🔥
If you’re willing to suffer hardship, you will suffer for a while; if not, suffer all your life.
//
肯吃苦,苦一陣子;不吃苦,苦一輩子。
Kěn chīkǔ, kǔ yī zhènzi; bù chīkǔ, kǔ yībèizi.
//
Khẳng cật khổ, khổ nhất trận tử; bất cật khổ, khổ nhất bối tử.
//
Dám chịu khổ, khổ một hồi; không chịu khổ, khổ cả đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *