I used to want to quit as soon as I started working, so I did. Half a year later, I really want to go to work now.
|

Quit

🤔❌💼
I used to want to quit as soon as I started working, so I did. Half a year later, I really want to go to work now.
//
以前也是一上班就想辞职 于是我辞职了 半年过去了 我现在非常想上班。
Yǐqián yěshì yī shàngbān jiù xiǎng cízhí yúshì wǒ cízhíle bànnián guòqùle wǒ xiànzài fēicháng xiǎng shàngbān.
//
Dĩ tiền dã thị nhất thượng ban tựu tưởng từ chức vu thị ngã từ chức liễu bán niên quá khứ liễu ngã hiện tại phi thường tưởng thượng ban.
//
Trước đây, chỉ cần bắt đầu làm việc, tôi đã muốn từ chức. Vậy nên, tôi đã từ chức. Sau nửa năm, tôi rất muốn quay lại làm việc.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *