We will always be children in front of the Three Jewels of the Guru. We pray for the blessings of the Three Jewels of the Guru to diligently advance in our practice, always with an unwavering Mahayana Bodhicitta!
|

Bodhicitta

🙏📿📚
We will always be children in front of the Three Jewels of the Guru. We pray for the blessings of the Three Jewels of the Guru to diligently advance in our practice, always with an unwavering Mahayana Bodhicitta!
//
在上师三宝面前我们永远是小孩、祈祷上师三宝加持在修学上精进、一直都有一颗不变的大乘菩提心!
Zài Shàng Shī Sānbǎo miànqián wǒmen yǒngyuǎn shì xiǎohái, qídǎo Shàng Shī Sānbǎo jiāchí zài xiūxué shàng jīngjìn, yīzhí dōu yǒuyī kē bù biàn de Dàchéng pútíxīn!
//
Tại Thượng Sư Tam Bảo diện tiền ngã môn vĩnh viễn thị tiểu hài, kỳ đảo Thượng Sư Tam Bảo gia trì tại tu học thượng tinh tiến, nhất trực đô hữu nhất khỏa bất biến đích Đại thừa bồ đề tâm!
//
Chúng ta sẽ luôn là đứa trẻ trước mặt Tam Bảo của Đạo Sư, cầu nguyện Tam Bảo của Đạo Sư gia trì tiến bộ trong tu tập, và luôn có một bồ đề tâm Đại thừa không thay đổi!
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *