|

Choose Wisely

🙅‍♂️💔😔
I’m very cautious about connecting with other humans right now. The hurt and pain of a person encountering scum is several times stronger than the happiness felt by meeting a good person.
//
我现在对和其他人类产生关联这件事抱着非常谨慎的态度。人碰到人渣受到伤害和痛苦,比遇到一个好人感受到的幸福要强烈好几倍。
Wǒ xiànzài duì hé qítā rénlèi chǎnshēng guānlián zhè jiàn shì bàozhe fēicháng jǐnshèn de tàidù. Rén pèng dào rén zhā shòudào shānghài hé tòngkǔ, bǐ yù dào yīgè hǎorén gǎnshòu dào de xìngfú yào qiángliè hǎojǐ bèi.
//
Ngã hiện tại đối hòa kỳ tha nhân loại sản sinh quan liên giá kiện sự bão trứ phi thường cẩn thận đích thái độ. Nhân bính đáo nhân tra thụ đáo thương hại hòa thống khổ, bỉ ngộ đáo nhất cá hảo nhân cảm thụ đáo đích hạnh phúc yếu cường liệt hảo kỷ bội.
//
Bây giờ tôi có một thái độ rất thận trọng về mối liên hệ với những người khác. Khi một người gặp phải một kẻ cặn bã, sự tổn thương và đau đớn còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần so với niềm hạnh phúc khi gặp một người tốt.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *