|

Journey Of Hope

🤗🚀
Give yourself a hug and keep moving forward, firmly believing that there are more beautiful sceneries ahead.
//
给自己一个拥抱,然后继续出发,坚信更美的风景在路上。
Jǐ zìjǐ yīgè yǒngbào, ránhòu jìxù chūfā, jiānxìn gèng měide fēngjǐng zài lùshàng.
//
Cấp tự kỷ nhất cá ủng bão, nhiên hậu kế tục xuất phát, kiên tín canh mỹ đích phong cảnh tại lộ thượng.
//
Ôm mình một cái, sau đó tiếp tục xuất phát, tin tưởng rằng phong cảnh đẹp hơn đang chờ ở phía trước.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *