|

Gender Differences

🙆‍♀🤫💁‍♂️
A woman knows how to keep quiet when she is in the right, whereas a man, when he is in the right, will keep on talking.
//
一个女人知道如何在她是对的时候保持安静,而一个男人在他是对的时候会不停地说话。
Yīgè nǚrén zhīdào rúhé zài tā shì duì de shíhòu bǎochí ānjìng, ér yīgè nánrén zài tā shì duì de shíhòu huì bù tíng de shuōhuà.
//
Nhất cá nữ nhân tri đạo như hà tại tha thị đối đích thì hậu bảo trì an tĩnh, nhi nhất cá nam nhân tại tha thị đối đích thì hậu hội bất đình địa thuyết thoại.
//
Một người phụ nữ biết cách giữ im lặng khi cô ấy đúng, trong khi một người đàn ông khi anh ta đúng sẽ cứ nói mãi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *