When nobody trusts you, silence and persistence are the best counterattack and proof.
|

Counterattack

🤫🛡️💪
When nobody trusts you, silence and persistence are the best counterattack and proof. – “The Silence of the Lambs”
//
当没有任何一个人信任你的时候,沉默和坚持就是最好的反击和证明。——《沉默的羔羊》
Dāng méiyǒu rènhé yīgè rén xìnrèn nǐ de shíhòu, chénmò hé jiānchí jiùshì zuì hǎo de fǎnjí hé zhèngmíng.——“Chénmò de gāoyáng”
//
Đương một hữu nhậm hà nhất cá nhân tín nhậm nhĩ đích thì hậu, trầm mặc hòa kiên trì tựu thị tối hảo đích phản kích hòa chứng minh.——《 Trầm mặc đích cao dương 》
//
Khi không ai tin tưởng bạn, im lặng và kiên trì là cách phản công và bằng chứng tốt nhất. — “Sự im lặng của bầy cừu”
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *