Having your first relationship at the beginning of the year makes it your first love.
|

First Love Goals

😘💕💑
Having your first relationship at the beginning of the year makes it your first love. Now, does anyone have an appointment to become my first love on February 14th, 2024?
//
年初的第一次恋爱就是初恋,现在有预约2024年月2日13成为我初恋的吗?
Niánchū de dì yī cì liàn’ài jiùshì chūliàn, xiànzài yǒu yùyuē 2024 nián yue 2 rì 14 chéngwéi wǒ chūliàn de ma?
//
Niên sơ đích đệ nhất thứ luyến ái tựu thị sơ luyến, hiện tại hữu dự ước 2024 niên nguyệt 2 nhật 14 thành vi ngã sơ luyến đích mạ?
//
Đầu năm yêu lần đầu tiên chính là mối tình đầu, vậy có ai đặt lịch hẹn hò ngày 14 tháng 2 năm 2024 để trở thành mối tình đầu của tôi không?
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *