No matter how many mistakes you make or how slow you progress, you're still ahead of those who never tried.
|

Keep Trying

🚶‍♂️🚀💪
No matter how many mistakes you make or how slow you progress, you’re still ahead of those who never tried.
//
无论你犯了多少错,或者你进步得有多慢,你都走在了那些不曾尝试的人的前面。 ​ ​​​​
Wúlùn nǐ fànle duōshǎo cuò, huòzhě nǐ jìnbù dé yǒu duō màn, nǐ dōu zǒu zàile nàxiē bùcéng chángshì de rén de qiánmiàn. ​ ​​​​
//
Vô luận nhĩ phạm liễu đa thiếu thác, hoặc giả nhĩ tiến bộ đắc hữu đa mạn, nhĩ đô tẩu tại liễu na ta bất tằng thường thí đích nhân đích tiền diện. ​ ​​​​
//
Cho dù bạn mắc phải bao nhiêu sai lầm, hay bạn tiến bộ chậm như thế nào, thì bạn vẫn đang dẫn trước những người chưa từng cố gắng.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *