| |

Observation

📖🌍🌆
In a quiet location, go and watch the lively world.
//
在一个安静的位置上,去看世界的热闹。
Zài yīgè ānjìng de wèizhì shàng, qù kàn shìjiè de rènào.
//
Tại nhất cá an tĩnh đích vị trí thượng, khứ khán thế giới đích nhiệt nháo.
//
Ở một vị trí yên tĩnh, hãy đi và ngắm nhìn thế giới sống động.

P.s.: Picture taken in Zhangjiajie, Hunan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *