It's not that she doesn't want to laugh while riding a bike, it's that you always make her cry on your broken bike.
|

Broken Bike Blues

🚲😢👎
It’s not that she doesn’t want to laugh while riding a bike, it’s that you always make her cry on your broken bike.
//
不是她不愿坐自行车上笑,是你骑个破自行车还老让她哭。
Bùshì tā bù yuàn zuò zìxíngchē shàng xiào, shì nǐ qí gè pò zìxíngchē hái lǎo ràng tā kū.
//
Bất thị tha bất nguyện tọa tự hành xa thượng tiếu, thị nhĩ kỵ cá phá tự hành xa hoàn lão nhượng tha khốc.
//
Không phải cô ấy không muốn ngồi cười trên xe đạp, mà là bạn đạp cái xe đạp rách nát còn khiến cô ấy khóc.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *