|

Tired

💼😔🌊
Going to work feels heavier than going to the grave. I wanna get out of the sea of sufferings as soon as possible. I am so tired that I look like an old woman.
//
上班的心情比上坟还要沉重,我想早日脱离苦海,太累了,都像个老太婆一样。
Shàngbān de xīnqíng bǐ shàngfén hái yào chénzhòng, wǒ xiǎng zǎorì tuōlí kǔhǎi, tài lèile, dōu xiàng gè lǎotàipó yīyàng.
//
Thượng ban đích tâm tình bỉ thượng phần hoàn yếu trầm trọng, ngã tưởng tảo nhật thoát ly khổ hải, thái luy liễu, đô tượng cá lão thái bà nhất dạng.
//
Tâm trạng đi làm còn nặng nề hơn đi tảo mộ, muốn ra khỏi biển khổ càng sớm càng tốt, quá mệt mỏi, như bà già.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *