| |

Loyal To Myself

🌌🚀🆓
I will always be loyal to myself, running towards ideals and freedom through night and day.
//
我将永远忠于自己,披星戴月的奔向理想与自由。
Wǒ jiāng yǒngyuǎn zhōngyú zìjǐ, pīxīngdàiyuè de bēn xiàng lǐxiǎng yǔ zìyóu.
//
Ngã tương vĩnh viễn trung vu tự kỷ, phi tinh đái nguyệt đích bôn hướng lý tưởng dữ tự do.
//
Tôi sẽ vĩnh viễn thành thật với chính mình, bất kể đêm ngày chạy về phía lý tưởng cùng tự do.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *