| |

Life In Color

🌈🖤⚪
When you reduce your life to black and white, you can’t see the rainbow.
//
当你把生活变成黑白,就看不到彩虹了。
Dāng nǐ bǎ shēnghuó biàn chéng hēibái, jiù kàn bù dào cǎihóngle.
//
Đương nhĩ bả sinh hoạt biến thành hắc bạch, tựu khán bất đáo thải hồng liễu.
//
Khi bạn biến cuộc sống của mình thành màu đen trắng, bạn không thể nhìn thấy cầu vồng.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *