|

Rural Life

🌾🏙️🐔
If I were in the countryside, I could eat bacon, wild vegetables, eggs, pickled cabbage and green beans every day, and I could also raise cattle. I don’t know who invented working which results in my having nothing.
//
本来在农村的我可以天天吃腊肉野菜、土鸡蛋、酸菜豆角还可以放牛,不知道谁发明了打工,搞得我现在一无所有。
Běnlái zài nóngcūn de wǒ kěyǐ tiāntiān chī làròu yěcài, tǔ jīdàn, suāncài dòujiǎo hái kěyǐ fàng niú, bù zhīdào shéi fāmíngliǎo dǎgōng, gǎo dé wǒ xiànzài yīwúsuǒyǒu.
//
Bản lai tại nông thôn đích ngã khả dĩ thiên thiên cật tịch nhục dã thái, thổ kê đản, toan thái đậu giác hoàn khả dĩ phóng ngưu, bất tri đạo thùy phát minh liễu đả công, cảo đắc ngã hiện tại nhất vô sở hữu.
//
Vốn dĩ ở quê, tôi có thể ăn thịt khô rau dại, trứng gà ta, dưa chua đậu que còn có thể chăn trâu mỗi ngày. Không biết ai đã phát minh ra làm công khiến tôi hiện tại không có gì hết.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *