| |

Meant To Be

💖👫🔍
But I sure know there’s someone
Around somewhere who’s meant to be.
(Shakira)
//
但我确定有这么一个人
他在某处,他就是我的命中注定
Dàn wǒ quèdìng yǒu zhème yīgè rén
Tā zài mǒu chù, tā jiùshì wǒ de mìngzhòng zhùdìng
//
Đãn ngã xác định hữu giá yêu nhất cá nhân
Tha tại mỗ xử, tha tựu thị ngã đích mệnh trung chú định
//
Nhưng tôi chắc rằng có một người như vậy
Anh ấy ở đâu đó, anh ấy là định mệnh của tôi

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *