|

Select Wisely

🌍👋👂
In this world, those who say you are good and bad can come from the same group of people. As an adult, just pick what is useful to you.
//
这个世界,说你好和不好的可以来自同一批人。成年人,捡对自己有用的听就好了。
Zhège shìjiè, shuō nǐ hǎo hé bù hǎo de kěyǐ láizì tóngyī pī rén. Chéngnián rén, jiǎn duì zìjǐ yǒuyòng de tīng jiù hǎole.
//
Giá cá thế giới, thuyết nhĩ hảo hòa bất hảo đích khả dĩ lai tự đồng nhất phê nhân. Thành niên nhân, kiểm đối tự kỷ hữu dụng đích thính tựu hảo liễu.
Trên thế giới này, những người nói bạn tốt và xấu đều có thể đến từ cùng một nhóm người. Là người lớn, chỉ cần chọn những gì hữu ích cho bạn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *