|

Surprise Yourself

😬🚀😮
Do these hard things, and you’ll be amazed at how great you really are.
//
去做这些难事吧,你会为自己到底有多棒而感到惊讶的。
Qù zuò zhèxiē nánshì ba, nǐ huì wèi zìjǐ dàodǐ yǒu duō bàng ér gǎndào jīngyà de.
//
Khứ tố giá ta nan sự ba, nhĩ hội vi tự kỷ đáo để hữu đa bổng nhi cảm đáo kinh nhạ đích.
//
Hãy làm những việc khó khăn này, rồi bạn sẽ ngạc nhiên về khả năng tuyệt vời của mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *