|

Love vs Delivery

💌📦🍜
Love can be late, but courier and takeaway can’t be late.
//
爱情可以晚点到但是快递和外卖晚一点点都不行。
Àiqíng kěyǐ wǎndiǎn dào dànshì kuàidì hé wàimài wǎn yī diǎndiǎn dōu bùxíng.
//
Ái tình khả dĩ vãn điểm đáo đãn thị khoái đệ hòa ngoại mại vãn nhất điểm điểm đô bất hành.
//
Tầm này người yêu từ từ tới cũng được, nhưng giao hàng và đồ ăn tới muộn một chút đều không được.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *