|

MAY 31, 2021

Dù lớn thế nào, chúng ta phải luôn tin vào những câu chuyện cổ tích, anh hùng và phép thuật.
//
无论多大,都要永远相信童话、英雄和魔法。
Wúlùn duōdà, dōu yào yǒngyuǎn xiāngxìn tónghuà, yīngxióng hé mófǎ.
//
No matter how old, we must always believe in fairy tales, heroes and magic.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *