|

Different Paths

🛤️🤝🚫
Different paths cannot converge, people should value self-awareness.
//
道不同不相为谋,人贵在有自知之明。
Dào bùtóng bù xiāng wéi móu, rén guì zài yǒu zìzhīzhīmíng.
//
Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhân quý tại hữu tự tri chi minh.
//
Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhân quý tại tự mình biết mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *