|

MAY 30, 2021

Trước đây đi ngủ gọi là lười biếng, bây giờ đi ngủ gọi là cống hiến. Một người ngủ, gia đình vẻ vang. Cả nhà ngủ, trung thành báo đáp Tổ quốc.
//
以前睡觉叫懒虫,现在睡觉叫做贡献,一人睡觉,全家光荣,全家睡觉,精忠报国。
Yǐqián shuìjiào jiào lǎnchóng, xiànzài shuìjiào jiàozuò gòngxiàn, yīrén shuìjiào, quánjiā guāngróng, quánjiā shuìjiào, jīngzhōng bàoguó.
//
I used to sleep as a slacker, but now I sleep as a contribution. When I sleep alone, my whole family is glorious. My whole family sleeps, we serve our fatherland faithfully.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *