| |

Growth

📅💪
Every day of struggle is difficult, but you will feel easier and easier year after year. Every day without effort is easy, but you will feel more and more difficult every year.
//
每一天的挣扎都是艰难的,但你会觉得年复一年地越来越容易。没有努力的每一天都很容易,但你每年都会感到越来越困难。
Měi yītiān de zhēngzhá dōu shì jiānnán de, dàn nǐ huì juédé nián fù yī nián de yuè lái yuè róngyì. Méiyǒu nǔlì de měi yītiān dū hěn róngyì, dàn nǐ měinián dūhuì gǎndào yuè lái yuè kùnnán.
//
Mỗi nhất thiên đích tránh trát đô thị gian nan đích, đãn nhĩ hội giác đắc niên phục nhất niên địa việt lai việt dung dịch. Một hữu nỗ lực đích mỗi nhất thiên đô ngận dung dịch, đãn nhĩ mỗi niên đô hội cảm đáo việt lai việt khốn nan.
//
Mỗi ngày đấu tranh đều gian nan, nhưng bạn sẽ cảm thấy mỗi năm mỗi dễ dàng hơn. Mỗi ngày không cố gắng thì thật dễ dàng, nhưng bạn sẽ càng cảm thấy mỗi năm mỗi khó khăn hơn.

P.s.: Picture taken in Kaohsiung, Taiwan in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *