|

Lowering Your Expectations

🤔😕🌎💔
It’s good to be a little confused. Lowering your expectations of the outside world can also reduce the harm caused by some bad emotions.
//
糊涂一点也挺好,降低对外界的期待,也能减少一些不良情绪带来的伤害。
Hútú yīdiǎn yě tǐng hǎo, jiàngdī duì wàijiè de qídài, yě néng jiǎnshǎo yīxiē bùliáng qíngxù dài lái de shānghài.
//
Hồ đồ nhất điểm dã đĩnh hảo, hàng đê đối ngoại giới đích kỳ đãi, dã năng giảm thiếu nhất ta bất lương tình tự đái lai đích thương hại.
//
Hồ đồ một chút cũng rất tốt, giảm kỳ vọng vào thế giới bên ngoài, cũng có thể giảm một số thiệt hại do cảm xúc tiêu cực gây ra.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *