|

Thanksgiving

🙏❤️
You must be grateful for these three kinds of people in your life. The first is the person who raised you. The second is the person who can help you up when you fall. The third is the person who will never leave you when you have nothing.
//
人的一生一定要感恩这三种人 一是把你养大的人 二就是在你跌倒的时候能够扶你起来的人 三就是你在一无所有的时候依然会对你不离不弃的人。
Rén de yīshēng yīdìng yào gǎn’ēn zhè sān zhǒng rén: Yī shì bǎ nǐ yǎng dà de rén, èr jiùshì zài nǐ diédǎo de shíhòu nénggòu fú nǐ qǐlái de rén, sān jiùshì nǐ zài yīwúsuǒyǒu de shíhòu yīrán huì duì nǐ bù lì bù qì de rén.
//
Nhân đích nhất sinh nhất định yếu cảm ân giá tam chủng nhân: Nhất thị bả nhĩ dưỡng đại đích nhân, nhị tựu thị tại nhĩ điệt đảo đích thì hậu năng cú phù nhĩ khởi lai đích nhân, tam tựu thị nhĩ tại nhất vô sở hữu đích thì hậu y nhiên hội đối nhĩ bất ly bất khí đích nhân.
//
Đời người nhất định phải cảm ơn ba loại người. Thứ nhất là người nuôi bạn khôn lớn, thứ hai là người đỡ bạn lên khi bạn vấp ngã, thứ ba là người không rời bỏ bạn khi bạn trắng tay.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *