Loving one person is too tiring. Why not be bold and love five, six, or seven?
|

Love Freely

💖🎉🤗
Loving one person is too tiring. Why not be bold and love five, six, or seven?
//
爱一个人太累了,不妨大胆点,爱地五六七个。
Ài yīgè rén tài lèile, bùfáng dàdǎn diǎn, ài de wǔliùqī gè.
//
Ái nhất cá nhân thái luy liễu, bất phương đại đảm điểm, ái địa ngũ lục thất cá.
//
Yêu một người mệt mỏi quá, sao không thử mạnh dạn yêu năm, sáu, bảy người?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *