|

Individual Journeys

🚶‍♂️💔
Later, each person went on to fulfill many of the promises made when they were together as a couple.
//
后来,每一个人都独自去完成了,好多当初两个人在一起时候的承诺。
Hòulái, měi yīgèrén dōu dúzì qù wánchéngle, hǎoduō dāngchū liǎng gè rén zài yīqǐ shíhòu de chéngnuò.
//
Hậu lai, mỗi nhất cá nhân đô độc tự khứ hoàn thành liễu, hảo đa đương sơ lưỡng cá nhân tại nhất khởi thì hậu đích thừa nặc.
//
Về sau, mỗi người đều một mình đi hoàn thành những lời hứa mà họ đã từng trao nhau khi còn ở bên nhau. — “Bán sơn văn tập”

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *