| |

Adventure Awaits

🌸🌿
Just let me go with you, let me go with you, with the flow of busy people, towards the hills full of flowers, and swinging our sleeves.
//
就让我随你去,让我随你去,随着熙熙攘攘的人流,向着开满鲜花的山丘,挥挥衣袖。
Jiù ràng wǒ suí nǐ qù, ràng wǒ suí nǐ qù, suízhe xīxīrǎngrǎng de rénliú, xiàngzhe kāi mǎn xiānhuā de shān qiū, huī huī yī xiù.
//
Tựu nhượng ngã tùy nhĩ khứ, nhượng ngã tùy nhĩ khứ, tùy trứ hi hi nhương nhương đích nhân lưu, hướng trứ khai mãn tiên hoa đích sơn khâu, huy huy y tụ.
//
Hãy cho tôi đi theo người, cho tôi đi theo người, đi theo dòng người hối hả, nhìn về đồi núi có nhiều bông hoa nở rộ, phất phất tay áo bay.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *