|

Futile

🤷‍♂️🤔✋
Things you can’t catch feels redundant when you reach out.
//
抓不住的东西 伸手都觉得多余。
Zhuā bù zhù de dōngxī shēnshǒu dōu juédé duōyú.
//
Trảo bất trụ đích đông tây thân thủ đô giác đắc đa dư.
//
Những thứ không thể nắm bắt đưa tay đều cảm thấy dư thừa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *