|

Life Is Worth Living

🌄💫🌍
May your inner world be vast and magnificent, and may you always believe that life is worth living.
//
愿你内心山河壮阔 始终相信人间值得。
Yuàn nǐ nèixīn shānhé zhuàngkuò shǐzhōng xiāngxìn rénjiān zhídé.
//
Nguyện nhĩ nội tâm sơn hà tráng khoát thủy chung tương tín nhân gian trị đắc.
//
Hy vọng rằng lòng bạn sẽ tràn đầy cảnh đẹp của núi sông, và luôn tin rằng thế gian này xứng đáng.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *