|

Cheers To Life

🥂💖😌
We pour for each other until half-drunk. Warm love and a peaceful life, that’s happiness.
//
我们相互倾斟,直至半醉,温暖的爱和宁静的生活就是幸福。
Wǒmen xiānghù qīng zhēn, zhízhì bàn zuì, wēnnuǎn de ài hé níngjìng de shēnghuó jiùshì xìngfú.
//
Ngã môn tương hỗ khuynh châm, trực chí bán túy, ôn noãn đích ái hòa ninh tĩnh đích sinh hoạt tựu thị hạnh phúc.
//
Mình chuốc cho nhau lưng chừng cơn say
Tình ấm thân an đã là vui
(Nơi một bến hồng – Quốc Bảo)

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *