|

Turned Off My Brain

🧠💭💤👋💼
I’ve turned off my brain for the weekend. Please try again on Monday when I’m forced to turn it on again.
//
我已经在周末关闭了我的大脑。请在周一被迫再次打开它时再试一次。
Wǒ yǐjīng zài zhōumò guānbìle wǒ de dànǎo. Qǐng zài zhōuyī bèi pò zàicì dǎkāi tā shí zài shì yīcì.
//
Ngã dĩ kinh tại chu mạt quan bế liễu ngã đích đại não. Thỉnh tại chu nhất bị bách tái thứ đả khai tha thì tái thí nhất thứ.
//
Tôi đã tắt não vào cuối tuần. Vui lòng thử lại khi tôi buộc phải bật nó vào thứ hai.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *