Stop Blaming 2022

Stop blaming 2022. It was really bad, and it brought us many unexpected regrets and sorrows. But in the past countless years, time has proved that “wonderful” and “terrible” go hand in hand forever.
//
不要再责怪2022年了。它的确糟糕,带给我们许多难以预料的遗憾和悲伤。可是在过去的无数个年月里,时间证明「精彩极了」和「糟糕透了」,永远相伴而行。
Bùyào zài zéguài 2022 niánle. Tā díquè zāogāo, dài gěi wǒmen xǔduō nàn yǐ yùliào de yíhàn hé bēishāng. Kěshì zài guòqù de wúshù gè nián yue lǐ, shíjiān zhèngmíng `jīngcǎi jíle’hé `zāogāo tòule’, yǒngyuǎn xiāngbàn ér xíng.
//
Đừng đổ lỗi cho năm 2022 nữa. Nó thực sự tồi tệ, và nó mang lại cho chúng ta nhiều tiếc nuối và nỗi buồn khó lường. Nhưng trong vô số năm qua, thời gian đã chứng minh rằng “”cực kỳ tuyệt vời”” và “”khủng khiếp”” sẽ luôn đồng hành cùng nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *