|

Stop Blaming 2022

📆😔😅
Stop blaming 2022. It was really bad, and it brought us many unexpected regrets and sorrows. But in the past countless years, time has proved that “wonderful” and “terrible” go hand in hand forever.
//
不要再责怪2022年了。它的确糟糕,带给我们许多难以预料的遗憾和悲伤。可是在过去的无数个年月里,时间证明「精彩极了」和「糟糕透了」,永远相伴而行。
Bùyào zài zéguài 2022 niánle. Tā díquè zāogāo, dài gěi wǒmen xǔduō nàn yǐ yùliào de yíhàn hé bēishāng. Kěshì zài guòqù de wúshù gè nián yue lǐ, shíjiān zhèngmíng ‘jīngcǎi jíle’ hé ‘zāogāo tòule’, yǒngyuǎn xiāngbàn ér xíng.
//
Bất yếu tái trách quái 2022 niên liễu. Tha đích xác tao cao, đái cấp ngã môn hứa đa nan dĩ dự liêu đích di hám hòa bi thương. Khả thị tại quá khứ đích vô số cá niên nguyệt lý, thì gian chứng minh” tinh thải cực liễu” hòa” tao cao thấu liễu” , vĩnh viễn tương bạn nhi hành.
//
Đừng đổ lỗi cho năm 2022 nữa. Nó thực sự tồi tệ, và nó mang lại cho chúng ta nhiều tiếc nuối và nỗi buồn khó lường. Nhưng trong vô số năm qua, thời gian đã chứng minh rằng “cực kỳ tuyệt vời” và “khủng khiếp” sẽ luôn đồng hành cùng nhau.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *