|

Solitude Reflection

🚶‍♂️🧘‍♀️💬
Being alone is a test. It can be used to detect the depth of a person’s soul, measure a person’s true feelings, and whether he is bored with himself. It is difficult for a person who doesn’t get along well with himself to have high-quality social interactions. – Zhou Guoping
//
独处是一个检验,用它可以检测出一个人的灵魂的深度,测出一个人的真实感觉,他是否厌烦自己。一个连和自己都相处不好的人,很难有高质量的社会交往。- 周国平 ​​​​
Dúchǔ shì yīgè jiǎnyàn, yòng tā kěyǐ jiǎncè chū yīgè rén de línghún de shēndù, cè chū yīgè rén de zhēnshí gǎnjué, tā shìfǒu yànfán zìjǐ. Yīgè lián hé zìjǐ dōu xiāngchǔ bù hǎo de rén, hěn nàn yǒu gāo zhìliàng de shèhuì jiāowǎng. – Zhōuguópíng ​​​​
//
Độc xử thị nhất cá kiểm nghiệm, dụng tha khả dĩ kiểm trắc xuất nhất cá nhân đích linh hồn đích thâm độ, trắc xuất nhất cá nhân đích chân thực cảm giác, tha thị phủ yếm phiền tự kỷ. Nhất cá liên hòa tự kỷ đô tương xử bất hảo đích nhân, ngận nan hữu cao chất lượng đích xã hội giao vãng. – Chu Quốc Bình
//
Ở một mình là một bài kiểm tra. Nó có thể được sử dụng để phát hiện chiều sâu tâm hồn của một người, đo lường cảm xúc thực sự của một người và liệu người đó có cảm thấy buồn chán với chính mình hay không. Rất khó để một người không hòa hợp với bản thân có được các tương tác xã hội chất lượng cao. – Chu Quốc Bình
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *